پایه

$20 ماهانه

 • 5 پروژه
 • 10 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند

استاندارد

$40 ماهانه

 • 10 پروژه
 • 100 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند

پریمیوم

$60 ماهانه

 • 20 پروژه
 • 200 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند نامحدود

نامحدود

$80 ماهانه

 • 30 پروژه
 • 300 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند نامحدود

پریمیوم

$60 ماهانه

 • 20 پروژه
 • 200 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند نامحدود

استاندارد

$40 ماهانه

 • 10 پروژه
 • 100 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند

نامحدود

$80 ماهانه

 • 30 پروژه
 • 300 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند نامحدود

پایه

$20 ماهانه

 • 5 پروژه
 • 10 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند

پایه

$20 ماهانه

 • 5 پروژه
 • 10 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند

نامحدود

$80 ماهانه

 • 30 پروژه
 • 300 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند نامحدود

استاندارد

$40 ماهانه

 • 10 پروژه
 • 100 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند

پریمیوم

$60 ماهانه

 • 20 پروژه
 • 200 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند نامحدود

استاندارد

$40 ماهانه

 • 10 پروژه
 • 100 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند

پریمیوم

$60 ماهانه

 • 20 پروژه
 • 200 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند نامحدود

نامحدود

$80 ماهانه

 • 30 پروژه
 • 300 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند نامحدود

پایه

$20 ماهانه

 • 5 پروژه
 • 10 گیگ فضا
 • تایم
 • امنیت
 • پهنای باند

کلمات کلیدی را وارد نمایید